(Soạn theo giọng Diệu Hiền, capo I.) 1. Từ vực [A] sâu con đang [C] kêu cầu Chúa ơi, con đang thương đau, Con đang khổ [Am] sầu ngập chìm [F] trong u [E] tối. [Am] Từ vực [F] sâu con đang kêu [Cm] cầu Chúa [Am] ơi, Con bao [C] lỗi lầm mang theo [Em] tội đời một đời [Dm] con ăn [Am] năn. [A] ĐK:  Nay con [C#m] đây......