Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng cho người truy cập website

Điều khoản sử dụng Website này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website Hợp âm Pro – Nơi tra cứu hợp âm guitar, sheet nhạc, chuyển đổi tông(tone), nghe nhạc và tham khảo tài liệu về học guitar…

 

Giải thích thuật ngữ:

  • “Hợp âm Pro” có nghĩa là Hợp âm Profesional.
  • Người sử dụng” có nghĩa là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang Website Hợp âm Pro.
  • Website” có nghĩa là các trang web Hợp âm Pro như www.hopampro.com và cả  các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ như tuanhai.do.am.
  • “Điều khoản sử dụng Website ” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng   trang web hopampro.com phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của Website tại bản Điều khoản sử dụng Website này một cách tự nguyện.
  1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

  1.1. Tất cả các nội dung của Website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Hợp âm Pro. Hợp âm Pro có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ  nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào  mà không cần thông báo cho Người sử dụng. Các thành viên có quyền đăng bài hát có hợp âm của riêng mình, tuyệt nhiên không được copy từ các trang web khác, nếu chúng tôi phát hiện thì bài đó sẽ không được duyệt.

  1.2. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Hợp âm Pro . Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Hợp âm Pro.

  1. Loại trừ trách nhiệm:

  2.1. Hợp âm Pro không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên Website. Hợp âm Pro sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên Website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

  2.2. Hợp âm Pro không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người sử dụng  truy cập Website này nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tim, hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trễ về mặt thời gian,  

2.3. Liên kết giữa các Website Hợp âm Pro và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng Website Hợp âm Pro. Hợp âm Pro không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung cũng như tính chính xác, độ tin cậy của các sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối đó.

  2.4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu thông tin hay dịch vụ trong Website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của người sử dụng Website.

2.5 Các thông tin trên Website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành . 2.6 Việc sử dụng những thông tin và nội dung trên Website  có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập và sử dụng nào.

  1. Các quy định khác:

  3.1. Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng Website này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản  Điều khoản sử dụng Website này  mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.

  3.2. Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với Hợp âm Pro được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do Hợp âm Pro cung cấp.

  3.3. Hợp âm Pro có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ  của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

Trả lời