Sheet nhạc bài: BÉ QUÉT NHÀ

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo:
-      
- -  -
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân kho ấy còn chổi nhỏ
Thì để dành bé chăm lo quét nhà.   -
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân kho ấy còn chổi nhỏ
Là để dành bé chăm lo quét nhà.   -
-  -    
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân kho ấy còn chổi nhỏ
Thì để dành bé chăm lo quét nhà.   -
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân kho ấy còn chổi nhỏ
Thì để dành bé chăm lo quét nhà.   -