[Cm] Tấm áo ấy bấy [Fm] lâu nay con [Cm] thường vẫn mặc [Fm] Để nhớ [Cm] ngày chúng [Gm7] con về [Cm] Hà Bắc. [Fm] Quần [Cm] nhau với [Fm] giặc [Cm]-[F] áo con rách thêm Nên [Cm] các mẹ già lại phải thức [G7] thâu [Fm] đêm vá [G7] áo. [Cm] Tấm......