Sheet nhạc bài: QUỐC TẾ CA (The Internationale)

Hợp âm

Lời bài hát

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi
Và quyết phen này sống chết mà thôi chế độ xưa
Ta mau phá sạch tan tành toàn nô lệ vùng đứng lên đi
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na siông na lơ sẽ là xã hội tương lai đấu tranh này
Là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na si ông na lơ sẽ là xã hội tương lai.
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi
Và quyết phen này sống chết mà thôi chế độ xưa
Ta mau phá sạch tan tành toàn nô lệ vùng đứng lên đi
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na siông na lơ sẽ là xã hội tương lai đấu tranh này
Là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na si ông na lơ sẽ là xã hội tương lai.