Vùng [Bb] lên hỡi các nô lệ ở [Eb] thế gian Vùng [Cm] lên hỡi [F7] ai cực khổ bần [Bb] hàn Sục [B7] sôi nhiệt huyết trong tâm đầy [Eb] chứa rồi Và quyết phen [F7] này sống chết mà [Bb] thôi chế độ [Dm] xưa Ta mau phá sạch tan tành toàn nô......