Lời bài hát

Hợp âm dạo (Thanh Ngân):

     

1.
Vì Người đã hứa Dân Chúa khi xưa trung kiên đợi chờ. 
Chờ ngày Ya-vê thương xót gia ân ban cho trần thế 
Người Con Cứu Tinh giải thoát chúng sinh khỏi ách tội tình. 
Chúa Con ra đời: Tình thương Chúa Trời bao la.   

Đk:
Vui, vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Hôm nay ngày Chúa sinh ra đời vì chúng ta. 
Vui, vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Hôm nay ngày Chúa sinh ra làm con người.

 

2.
Rồi mùa Đông ấy Thiên Chúa thương ta sinh ra làm người. 
Làm người như ta trên máng rơm khô hang khuya lạnh giá. 
Họp chung tiếng ca lời kinh thiết tha cơ binh thiên thần: 
“Sáng Danh trên trời bình an dưới trần nơi nơi”.   

 Vui lên người hỡi! Noel!  Noel!
Vui lên người hỡi! Noel!  Noel!
Hôm nay ngày Chúa sinh ra đời vì chúng ta 

Vui, vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Hôm nay ngày Chúa sinh ra đời con người.

   

 

3.
Quỳ thờ lạy Chúa Thiên Chúa Ngôi Hai sinh ra làm người. 
Triều thần tôn vinh thiên chức cao quang nhưng không màng tới. 
Vì thương chúng ta đành mang lấy thân thấp bé nhỏ hèn. 
Chúng con ca mừng tình thương của Người không ngơi.   

 Vui lên người hỡi! Noel!  Noel!
Vui lên người hỡi! Noel!  Noel!
Hôm nay ngày Chúa sinh ra đời vì chúng ta 

Vui, vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Vui lên người hỡi! Noel! Noel!
Hôm nay ngày Chúa sinh ra đời ...
con ... người.

 

Sheet nhạc bài: NOEL NOEL

Hợp âm