Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Xuân Nghi - Capo I.):   Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng Có cô chim Khuyên khen là vui quá Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng.Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng Có cô chim Khuyên khen là vui quá Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng.Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng Có cô chim Khuyên khen là vui quá Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng.Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng Có cô chim Khuyên khen là vui quá Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng.

Sheet nhạc bài: NẮNG SỚM

Hợp âm

nang-som-1_001