Hợp âm dạo (Don Hồ – Capo I.): [Fm] | [Fm] | [Fm] | [Fm] | [Fm][Fm] | [Fm] [Ab] | [Fm/C] | [Ab] | [Fm] | [Cm7][Fm] | [Fm] [Eb] | [Cm] | [Ab] | [Db] | [Eb][Fm] | [Fm][Fm] Chiều [Fm] hôm, sương sớm xuống lạnh thêm ê [Cm]......