Lời bài hát

 

Ba lý tang tình mà nghe
Ta hò ba lý tình tang ba lý tình tang.
Trèo lên trên rẫy khoai lang.

Ba lý tang tình mà nghe,
Ta hò ba lý tình tang ba lý tình tang.
Chẻ tre mà đan xịa là hố,
Cho nàng phơi khoai,
Khoan hố khoan là hố hò khoan.

Ba lý tang tình mà nghe
Ta hò ba lý tình tang ba lý tình tang.
Trèo lên trên rẫy khoai lang.

Ba lý tang tình mà nghe,
Ta hò ba lý tình tang ba lý tình tang.
Chẻ tre mà đan xịa là hố,
Cho nàng phơi khoai,
Khoan hố khoan là hố hò khoan.

 

Sheet nhạc bài: HÒ BA LÝ

Hợp âm