Hợp âm dạo (Anh Tuấn): [D] | [D][D] | [D][D] | [D][Em] | [Em7] [Db] | [A7][A7] | [A7][A7] | [A7][Em7] [G][Gbm7] | [B][Em7] | [B][D] | [Em7] Một [D] hôm [Em] bước lần theo lối [Gbm] cũ tôi [D/A] về Thầm [Bm] mơ giàn hoa......