Lời bài hát
Hợp âm dạo (Instrumental):     -  Lên chùa bẻ một cành sen Lên chùa bẻ một cành senĂn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng Ba bốn cô có hẹn cùng chăng, Có bạn cùng chăngThắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, Chơi trăng ngoài thềmÝ rằng cầu cho , cầu cho trong ấm Êm êm lại ngoài êm      -  Lên chùa bẻ một cành sen Lên chùa bẻ một cành senĂn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng Ba bốn cô có hẹn cùng chăng, Có bạn cùng chăngThắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, Chơi trăng ngoài thềmÝ rằng cầu cho , cầu cho trong ấm Êm êm lại ngoài êm

Sheet nhạc bài: ĐI CẤY

Hợp âm