Lời bài hát
 Đàn em vui hát ca hòa với tiếng chiêng vang lừng Đón lúa mới về ấm no khắp dân bản làng (ê). Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát hương ê hê Đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng (ê)Đàn em vui hát ca hòa với tiếng chiêng vang lừng Đón lúa mới về ấm no khắp dân bản làng (ê). Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát hương ê hê Đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng (ê)

Sheet nhạc bài: ĐI CẮT LÚA

Hợp âm

34-di-cat-lua_001