Intro: [Bm] | [Bm] | [Bm][Em] | [A] | [D] [F#]-[Bm] | [Em] | [A] | [F#]-[Bm] [Bm] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Em] vui, Tôi [G] làm thân khách [A] đến chúc phúc [Bm] mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng [Em] lăng, [G] Bởi......