Anh ở biên [Cm] cương [Fm]… nơi con sông Hồng chảy vào đất [Cm] Việt Ở nơi anh đây này con nước, lắng phù [Gm] sa in bóng đôi [Fm] bờ Anh ở biên cương biết rằng [Bb] em năm ngóng tháng [Cm] chờ Cứ chiều [Fm] chiều ra sông mà gánh [Gm] nước......