Hợp âm dạo: [Gbm] | [Db] | [Gbm] | [Gbm] | [A][E] [A] | [Dbm] | [Dbm] | [Dbm][Gbm][D] [Bm7] | [Db] | [Db][Gbm] | [Gbm] Đêm [Gbm] nay con [Dbm] không được tới [Gbm] nhà thờ [Gbm] Thì xin thắp [E] lên thắp lên ngọn nến đơn [E] sơ [Dbm] Mừng [Gbm] chúa......