Sheet nhạc bài: ĐÀN BAO TUỔI RỒI

Hợp âm

Lời bài hát

 
Đàn  bao tuổi rồi, nảy cung đợi  mong
 Reo ai oán trong khuê  phòng
Tình tang tang  tính  tình
Tình tang tang  tính tính  tình.
 Lạnh lùng  hơn gió ngoài  đồng
Ngồi se  chỉ  hồng, hỏi ai hiểu  không
 Tiếng oanh muốn nhắn  lời
Thay  những tiếng ngân
Như chiếc bóng người chưa dám nhấc  chân
Chờ tin thơ chim hoàng oanh đưa
Còn  xa bay trong  ánh sương  mơ.
Đàn  bao tuổi rồi? Đàn ca chẳng  ngơi
 Bao day dứt trong quãng  đời
Tình tang tang  tính  tình
Tình tang tang  tính tính  tình .
 Cuả tình  duyên số mạng  người
Đàn ca  nửa  lời để cung nhẹ  lối
 Có giây nắn tiếng  cười,
Dây  nắn tiếng trầm dây nắn tiếng  vang.
Tùy theo dây tơ tình tơ duyên
Và  theo dây lưu  luyến u  huyền
Đàn  bao tuổi rồi, nảy cung đợi  mong
 Reo ai oán trong khuê  phòng
Tình tang tang  tính  tình
Tình tang tang  tính tính  tình.
 Lạnh lùng  hơn gió ngoài  đồng
Ngồi se  chỉ  hồng, hỏi ai hiểu  không
 Tiếng oanh muốn nhắn  lời
Thay  những tiếng ngân
Như chiếc bóng người chưa dám nhấc  chân
Chờ tin thơ chim hoàng oanh đưa
Còn  xa bay trong  ánh sương  mơ.
Đàn  bao tuổi rồi? Đàn ca chẳng  ngơi
 Bao day dứt trong quãng  đời
Tình tang tang  tính  tình
Tình tang tang  tính tính  tình .
 Cuả tình  duyên số mạng  người
Đàn ca  nửa  lời để cung nhẹ  lối
 Có giây nắn tiếng  cười,
Dây  nắn tiếng trầm dây nắn tiếng  vang.
Tùy theo dây tơ tình tơ duyên
Và  theo dây lưu  luyến u  huyền
Dây  nắn tiếng trầm dây nắn tiếng  vang.
Tùy theo dây tơ tình tơ duyên
Và  theo dây lưu  luyến u  huyền
Dây  nắn tiếng trầm dây nắn tiếng  vang.
Tùy theo dây tơ tình tơ duyên
Và  theo dây lưu  luyến u  huyền