Lời bài hát
 Thú quá này, vui ghê! Bé cưỡi ngựa bằng que tre. Quất mấy roi, nó cũng phi. Quanh, vòng quanh, ngựa phi vòng quanh. Nhanh, thật nhanh, ngựa phi thật nhanh. Băng qua những cánh đồng Và băng qua những xóm làng...Thú quá này, vui ghê! Bé cưỡi ngựa bằng que tre. Quất mấy roi, nó cũng phi. Quanh, vòng quanh, ngựa phi vòng quanh. Nhanh, thật nhanh, ngựa phi thật nhanh. Băng qua những cánh đồng Và băng qua những xóm làng...Thú quá này, vui ghê! Bé cưỡi ngựa bằng que tre. Quất mấy roi, nó cũng phi. Quanh, vòng quanh, ngựa phi vòng quanh. Nhanh, thật nhanh, ngựa phi thật nhanh. Băng qua những cánh đồng Và băng qua những xóm làng...Thú quá này, vui ghê! Bé cưỡi ngựa bằng que tre. Quất mấy roi, nó cũng phi. Quanh, vòng quanh, ngựa phi vòng quanh. Nhanh, thật nhanh, ngựa phi thật nhanh. Băng qua những cánh đồng Và băng qua những xóm làng...

Sheet nhạc bài: CƯỠI NGỰA TRE

Hợp âm