Lời bài hát
Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành đa. Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành tre.Nó hót le te. Nó hót la ta. Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà. Ấy nó ra ruộng lúa. nó múa nó chơi. Ơi chim ơi chim ơi, Chim ơi là ới, chim ơi chim ơi.Con chim hay hót. Nó đứng nó hót cành đa. Nó ra cành trúc. Nó rúc nó rúc cành tre.Nó hót le te. Nó hót la ta. Nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà. Ấy nó ra ruộng lúa. nó múa nó chơi. Ơi chim ơi chim ơi, Chim ơi là ới, chim ơi chim ơi.

Sheet nhạc bài: CON CHIM HAY HÓT

Hợp âm