Lời bài hát
 Kiến con mà leo cành đào, leo nhằm cành cụt leo vào leo ra Kiến con mà leo cành đa, leo nhằm cành cụt leo ra leo vào. Kiến con một mình lon ton, leo nhánh chon von, tha miếng mồi ngon. Đến khi trời thôi nắng vàng, tìm không thấy đàn, quên đường về hang.Kiến con mà leo cành đào, leo nhằm cành cụt leo vào leo ra Kiến con mà leo cành đa, leo nhằm cành cụt leo ra leo vào. Kiến con một mình lon ton, leo nhánh chon von, tha miếng mồi ngon. Đến khi trời thôi nắng vàng, tìm không thấy đàn, quên đường về hang.Kiến con mà leo cành đào, leo nhằm cành cụt leo vào leo ra Kiến con mà leo cành đa, leo nhằm cành cụt leo ra leo vào. Kiến con một mình lon ton, leo nhánh chon von, tha miếng mồi ngon. Đến khi trời thôi nắng vàng, tìm không thấy đàn, quên đường về hang.

Sheet nhạc bài: CHÚ KIẾN CON

Hợp âm