Lời bài hát
Trèo lên trên non i i ì i i i i Trèo lên trên non bắn con chim nhạn, Con đương ăn trái tên ta khéo lái Con đương thời bay liệng con lại tha mồi tình tính tinh mồi i. Tha mồi về làm tổ nuôi i i  con i i i i i i i iTay  cầm con dao i i i i i i i i Tay  cầm con dao cầm sao cho chắc Để mà ta cắt để mà ta chặt Chặt cây chặt củi chặt củi chặt cành Tình tính tinh tình  cành Chặt cành thời lấy cả cành if i cây i i i i i i i iMột đàn con hươu i i i i i i i i Một đàn thời con  hươu Ba bốn con hươu, con đương thời Ăn trái con đương thời ăn lộc, lộc sung lộc vả. Tìm chỗ ta ngồi tình tính tinh tình  ngồi. Ta ngồi thời bóng mát ta nghỉ í ì ngơi i i i i i i i i

Sheet nhạc bài: CÁCH CÚ

Hợp âm