Lời bài hát
Hợp  âm dạo (Mỹ Linh):| | | | | |  || | | |  | || | |  | | | Xa em rồi ... Anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ  Em về ... trắng đầy cong khung nhớ  Mưa mấy mùa , mây mấy độ thu.  | Vườn chợt thức một mùa hoa đi  vắng Vườn chợt  thức một mùa hoa  đi vắng  Em vẫn đây  .... mà em  ở đâu  Chiều  âu lâu  , chiều  âu lâu  Bóng chữ đọng  chân cầu.

Sheet nhạc bài: BÓNG CHỮ

Hợp âm