[C] Bướm bướm vàng, bướm trắng và bướm [Dm] nâu Bay tới [G] đây cùng em vui múa [C] hát Bướm bướm vàng bướm trắng và bướm [Dm] nâu Đang bay [F] lượn dưới [G] giàn bầu đầy [C] hoa… [C] Bướm bướm vàng, bướm trắng và bướm [Dm] nâu Bay tới [G] đây......