Sheet nhạc bài: 14

Hợp âm

14 - Silent Sanctuary_001-1024

14 - Silent Sanctuary_002-1024

14 - Silent Sanctuary_003-1024

14 - Silent Sanctuary_004-1024

14 - Silent Sanctuary_005-1024

Lời bài hát

14 - Silent Sanctuary
Nhịp: 4/4, tempo: 80, điệu: Slow Surf
=====
Intro:
-
-
-
Ina- ayos ko ang iyong isipan
Ngunit hindi ka na- kikinig
Lahat na ng bagay ay aking ginawa
Ngunit wa- la parin
Ilang beses ko bang sasabihin
Na wa- la nang kwenta ang nakaraan
Pero i- yong pinipi- lit
Ikaw lang ang nais kong makasama
Wa- la na 'kong gusto pang balikan
Kahit a- ko'y papiliin ikaw ay umasang
Gus- to kong makapi- ling
Lagi na lang tayong naga- away
Kahit 'di dapat pag-a- wayan
Tuwing i- ka'y lumuluha, a- ko'y nasasaktan
'Pag nakikita kang ga- nyan
Sige na , tahan na
Dahil ma- hal na ma- hal kita
Ikaw lang ka- si, maniwala ka
Ikaw lang ang nais kong makasama
Wa- la na 'kong gusto pang balikan
Kahit a- ko'y papiliin ikaw ay umasang
Gus- to kong makapi- ling
Pero bakit gan'- yan
Tayo ay napaglalaru- an
Siguro nga'y sad- yang gan'- yan
-
-
Ikaw lang ang nais kong makasama
Wa- la na 'kong gusto pang balikan
Kahit a- ko'y papiliin i- kaw ay umasang
Gus- to kong makapi- ling
Ibibi- gay ko ang lahat
Pati na rin ang 'yong pan- garap
Sasamahan ki- ta kahit sa- an
Kahit sa- an
Ikaw lang ang nais kong makasama
Wa- la na 'kong gusto pang balikan
Kahit a- ko'y papiliin ikaw ay umasang
Gus- to kong makapi- ling