Intro: [Gm][Gm][D#][D#][C][Cm7][Gm][Gm][Dm/F] [D#][G][Cm][C][D#][Dm][Gm][C][Gm] Này bạn thân [Gm] ơi, [Dm] số kiếp nhân [Gm] sinh Chỉ [D] là cõi tàn trần [Gm] gian Dù anh và [C] tôi ai sang [Gm] giàu ai gian [Bb] khó Mai [F] xa kiếp con......