Sheet nhạc bài: HÀNH QUÂN XA

Hợp âm

Hanh quan xa_1024

Lời bài hát


Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi
Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi
Dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi
Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu
Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi
Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ (hành quân xa)
Kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta (qua núi cao vực sâu ta đi)
Hỡi giai cấp chí căm thù đợi lệnh truyền ra ta quyết chiến
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi -
- - - -
Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi
Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi
Dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi
Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu
Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi
Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ (hành quân xa)
Kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta (qua núi cao vực sâu ta đi)
Hỡi giai cấp chí căm thù đợi lệnh truyền ra ta quyết chiến
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi
Hành quân xa chúng ta hành quân xa
Hành quân xa -