Lương Minh

Bài hát Việt có thể thiếu các thành viên Hội đồng thẩm định nhưng không thể thiếu nhạc sĩ Lương Minh. Anh là thành viên BTC và không có BTC thì không thể có BHV được. Nhạc sĩ Lương Minh chính là người đã gắn bó và đi cùng với Bài hát Việt trong suốt những năm qua…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *