Lm. Xuân Đường

Lm. Xuân Đường – Lm. Xuân Đường C.Ss.R:

"Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người, vì Tin Mừng tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng” 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.