Thông tin về ca sĩ Thảo Vân

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Thảo Vân ...

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Thảo Vân thể hiện

Sheet nhạc

ĐÔI BỜ

Sáng tác: Khuyết danh
Hợp âm dạo: [Fm] | [Fm] | [Gb/Bb] | [Fm] | [Fm] | [Fm] [Ab] | [Gb/Bb] | [Fm] | [Bb] | [BB] | [C] | [Fm] [Fm] Ночь была с ливнями, И [Bb] трава в росе. [Fm] Про меня "счастли-[Bbm] вая" Го-[Dm] ворили все. [C] И са-[Fm] м...