America

America là ban nhạc có nguồn gốc từ Anh quốc (1970)

Gồm các thành viên: Gerry Beckley, Dewey Bunnell, Dan Peek, Willie Leacox, Richard Campbell, Michael Woods
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.