Warning: preg_match(): No ending delimiter '/' found in /home/hopampro.com/public_html/wp-content/themes/hopampro-1/functions-extra.php on line 311
Hợp âm dạo (Bằng Kiều): [D] | [D] | [Bm] | [Bm] [Gbm] | [Gbm] | [A] | [A][Em] | [G] | [A] | [A] [G] | [Gbm] | [Bm7] | [Em][A] | [A] Nhớ tới năm [D] xưa bên nhau Bước trong [Gbm] chiều mưa phím ru nhẹ [G] đưa [Em] Bến cũ......